Skip to main content

Informace o MŠ

Mateřská škola je součástí sdružení tří škol: Základní školy, Mateřské školy a Základní umělecké školy.

V současné době má dvě oddělení – třídu Berušek a třídu Sluníček.

Naším cílem je vytvořit mateřskou školu s vysokou úrovní pedagogického přístupu ke vzdělávání dítěte, příjemným klimatem a s hodnotným zázemím pro rodinu. Podstatná je pro nás individualita dítěte, věkové i osobnostní zvláštnosti, jeho rodinné zázemí. Pracujeme s dítětem od prvního do posledního dne jeho pobytu v mateřské škole, jsme jeho partnery a průvodci.  Učíme ho komunikovat, jednat samostatně a bezpečně ve všech sociálních situacích. U mladších dětí chceme především doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ní zajistit prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů a zdrojem spolehlivých základů do života i vzdělávání.

Starší děti jsou individuálně vedeny k dovednostem, které jim zajistí předpoklady pro pokračování ve vzdělání tím, že za všech okolností budou maximálně podporovány individuální rozvojové možnosti dítěte a umožňováno tak každému dítěti dospět k optimální úrovni osobního rozvoje a učení.

Předškolní vzdělávání má usnadňovat dítěti jeho další životní i vzdělávací cestu. Ke splnění tohoto úkolu je nutno rozvíjet osobnost dítěte, podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, napomáhat mu v chápání okolního světa i učit dítě žít ve společnosti ostatních, přibližovat mu hodnoty touto společností uznávané.